Katalóg Predajne
Porovnanie
Prihlásiť
Košík

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky www.planeo.sk

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“)

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť FAST PLUS, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 90; 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 712 783, IČ DPH: SK2020227616 zapísaná v Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 7227/B (ďalej len ako „obchodník“). Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikajú na základe kúpnej zmluvy medzi obchodníkom a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu obchodníka.

Kontakty: info@planeo.sk
Zákaznícka linka: 02/ 212 969 00

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

 

 UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

 1. Tovar je možné objednať v katalógu na týchto našich webových stránkach www.planeo.sk, alebo pomocou operátora na linke 02/212 969 00
  (Po – Pia: 9:00 – 18:00, So – Ne: 9:00 – 17:00).

 2. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

   • Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
  • Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo

 3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný dátum dodania tovaru je uvedený v objednávke. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 4. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany obchodníka neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany obchodníka.  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, obchodník upozorňuje, že na svojom webovom sídle zverejňuje informáciu o dostupnosti nasledovným spôsobom:

  a) Dostupné – označenie dostupné znamená, že tovar je dostupný v kamenných predajniach (dostupnosť je možné overiť si na e-shope), resp. v skladoch obchodníka. Uvedené tiež znamená, že tovar je dostupný v e-shope obchodníka;
  b) Dostupné na predajni – označenie znamená, že tovar je dostupný v kamennej predajni obchodníka. Dostupnosť v kamennej predajni je možné overiť si na e-shope. V prípade nízkeho počtu kusov tovaru na konkrétnej kamennej predajni je o tejto skutočnosti zákazník informovaný oznámením na e-shope po označení konkrétnej predajne. Dostupnosť môže byť ovplyvnená predajom tovaru v kamennej prevádzke; 
  c) Dostupné na objednávku – označenie znamená, že tovar je dostupný na objednávku u tretej strany, ktorá je dodávateľom označeného tovaru. Čas dodania obchodník upresňuje v potvrdení objednávky doručenej kupujúcemu;
  d) Nedostupné na e-shope – označenie znamená, že tovar je dostupný len prostredníctvom e-shope obchodníka a nie je možné ho zakúpiť v kamennej predajni. Tým nie je dotknutý výdaj tovaru zakúpeného online v kamennej predajni; a
  e) Nedostupné – označenie znamená, že tovar nie je dostupný v kamenných predajniach ani na e-shope. 
  Kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho obchodníkom vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný. V akceptovaní návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy sa obchodník zaväzuje kupujúcemu potvrdiť aj dobu dodania v súlade s označením tovaru podľa predchádzajúcich bodov. 

 5. Tovar je na e-shope je zoradený v kategóriách, ktoré môže kupujúci meniť prostredníctvom dostupných filtrov. Nižšie obchodník uvádza spôsob akým jednotlivé filtre fungujú: 
  a)    Filter „od najpredávanejších“:
  Tento filter zoraďuje produkty zohľadňujúc skutočný predaj (celkovú hodnotu) produktov za posledných 30 dní za jednotlivé predajne a e-shop obchodníka, a to na základe faktúrácie. 
  Následne je zoradenie produktov pri použití tohto filtra ovplyvnené nasledovnými pravidlami: 

  1.    najskôr sa produkty radia podľa dostupnosti skladom na predajni alebo na centrálnom sklade obchodníka; 
  2.    následne sa produkty, ktoré sú skladom iba na centrálnom sklade;
  3.    nasledujú produkty, ktoré sú skladom iba v kamenných predajniach; 
  4.    posledné sa zobrazujú produkty, ktoré sú bez skladovej zásoby. 

  Zároveň platí, že pokiaľ ide o produkty, ktorých skutočný predaj (celková hodnota) produktov a rovnako to platí aj vo vzťahu k skladovej dostupnosti (body 1. – 4. vyššie) za posledných 30 dní je rovnaká pri viacerých produktoch, tak sa tieto produkty radia sa zostupne podľa interného identifikačného čísla produktu pod ktorým je produkt identifikovaný v internom systéme obchodníka. 

  b)    Filter „od najlacnejších“:
  Pri použitý tohto filtra sa produkty zoradia na základe koncovej ceny (po uplatnení automaticky rátanej zľavy, ak sa takáto na produkt vzťahuje) od najnižšej vzostupne. Zároveň platí, že pokiaľ by produkty mali rovnakú hodnotu koncovej ceny radia sa zostupne podľa interného identifikačného čísla produktu pod ktorým je produkt identifikovaný v internom systéme obchodníka. 

  c)    Filter „od najdrahších“:
  Pri použitý tohto filtra sa produkty zoradia na základe koncovej ceny (po uplatnení automaticky rátanej zľavy, ak sa takáto na produkt vzťahuje) od najvyššej zostupne.
  Zároveň platí, že pokiaľ by produkty mali rovnakú hodnotu koncovej ceny radia sa zostupne podľa interného identifikačného čísla produktu pod ktorým je produkt identifikovaný v internom systéme obchodníka.

  d)    Filter „podľa odporúčania“:
  V prípade použitia tohto filtra sa produkty zoraďujú podľa individuálneho bodového hodnota od obchodníka. Skupina podobných produktov (napríklad všetky práčky), môže dostať rovnaké bodové ohodnotenie. Ak sa jedná o produkt, ktorý už je súčasťou bodovanej skupiny produktov, k existujúcemu bodovému hodnoteniu sa pripočítavajú body v hodnote sa môžu pripočítať individuálne bodové ohodnotenia. V e-shope sú produkty zoradené podľa celkového počtu bodov, ktoré im boli priradené, zostupne. 

  Následne je zoradenie produktov pri použití tohto filtra ovplyvnené nasledovnými pravidlami: 
  1.    najskôr sa produkty radia podľa dostupnosti skladom na predajni alebo na centrálnom sklade obchodníka; 
  2.    následne sa produkty, ktoré sú skladom iba na centrálnom sklade;
  3.    nasledujú produkty, ktoré sú skladom iba v kamenných predajniach; 
  4.    posledné sa zobrazujú produkty, ktoré sú bez skladovej zásoby. 

  Zároveň platí, že pokiaľ ide o produkty, ktorých bodové ohodnotenie a rovnako to platí aj vo vzťahu k skladovej dostupnosti je rovnaká pre viaceré z nich, tak sa tieto produkty radia sa zostupne podľa interného identifikačného čísla produktu pod ktorým je produkt identifikovaný v internom systéme obchodníka. 

  Obchodník nepoužíva nástroje na profilovanie za účelom určenia poradia jednotlivých tovarov na e-shope.

 6. Obchodník je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní od zaslania e-mailového potvrdenia podľa odseku 4. Tovar však obvykle expedujeme do dvoch pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní, o presnom dni expedície a dodaní tovaru kupujúceho informujeme e-mailom na e-mailovej adrese, ktorú kupujúci uvedie v objednávke.

 7. Prostredníctvom služby "rezervovať na predajni" v internetovom obchode www.planeo.sk, si môže kupujúci zarezervovať tovar v niektorej z predajní PLANEO. Pre využitie tejto služby zadá kupujúci dostupný tovar a zvolenú predajňu pre vyzdvihnutie. Tovar bude následne pripravený pre kupujúceho na vyzdvihnutie vo vybranej predajni PLANEO, pričom obchodník je oprávnený zrušiť rezerváciu po uplynutí 24 hod. od vytvorenia rezervácie. V prípade nedostupnosti tovaru je obchodník oprávnený rezerváciu stornovať, o čom je kupujúci informovaný na kontaktný údaj/údaje (telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa zákazníka) zadané pri rezervácii tovaru.

 8. Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru.  Potvrdenie o úhrade zasiela obchodník na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Daňový doklad slúžiaci zároveň ako dodací list je vždy priložený v zásielke s prepravovaným tovarom. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

     a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
     b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
     c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 9. 9.    Nakoľko obchodník poskytuje tovary s digitálnym obsahom, platí, že kupujúci je informovaný o nasledovných bodoch spôsobom špecifikovaným v rámci jednotlivých bodov:

  a)    existencii trvania zákonnej zodpovednosti obchodníka za vadu tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a spotrebiteľskej záruky, ak ju obchodník alebo výrobca poskytuje – všeobecne k zodpovednosti za vadu platia podmienky uvedené v bode 10 nižšie. Zároveň platí, že pokiaľ obchodník poskytuje záruku či takúto záruku poskytuje výrobca informuje o tom kupujúceho primeraným spôsobom, a to napr. priamo pri nákupe produktu v rámci opisu na e-shope alebo informovaním na ktorejkoľvek predajni. 
  b)    údajoch o funkčnosti veci s digitálnymi prvkami, digitálnym obsahom a digitálnou službou vrátane dostupných technických opatrení – tieto informácie sú dostupné priamo pri nákupe v rámci opisu na e-shope alebo pri nákupe v ktorejkoľvek predajni.  
  c)    Údajoch o kompatibilite a interoperabilite veci s digitálnymi prvkami, digitálnym obsahom a digitálnou službou - tieto informácie sú dostupné priamo pri nákupe v rámci opisu na e-shope alebo pri nákupe v ktorejkoľvek predajni. 

 10. Vo vzťahu k zodpovednosti za vady tovaru s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou platí, že obchodník zodpovedá za vady: 

  a)    v prípade veci s digitálnym obsahom, pri ktorej sa digitálny obsah dodáva alebo sa digitálna služba poskytuje neprežite počas dohodnutej doby zodpovedná obchodník za vady počas celej doby dodania, najmenej však po dobu dvoch rokov (pokiaľ ide o predlženú záruku o tejto špecificky obchodník kupujúceho informuje); a 
  b)    v prípade veci s digitálnym obsahom, pri ktorej nejde o nepretržité dodávanie digitálnej služby počas dohodnutej doby zodpovedá obchodník za vady počas dohodnutej doby, ktorú oznámi obchodník pri uskutočnení objednávky. 
  Obchodník zodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou veci, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ak: 
  a)    montáž alebo inštalácia bola súčasťou kúpnej zmluvy a bola vykonaná obchodníkom alebo na jeho zodpovednosť, alebo
  b)    montáž alebo inštaláciu, ktorú mal vykonať kupujúci, vykonal kupujúci nesprávne v dôsledku nedostatkov návodu na montáž alebo inštaláciu, ktorý mu poskytol obchodník alebo dodávateľ digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

  Obchodník nezodpovedá za vadu, ktorá bola spôsobená výlučným nenainštalovaním aktualizácie, ak si kupujúci aktualizáciu nenainštaloval v primeranej lehote po jej dodaní, a to aj napriek tomu, že kupujúceho oboznámil o dostupnosti aktualizácie a následkoch jej nenainštalovania a nenainštalovanie alebo nesprávna inštalácia aktualizácie kupujúcim neboli spôsobené nedostatkami v poskytnutom návode na inštaláciu.  

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 1. Obchodník je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností  obchodníka vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Obchodník je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. 

 2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť obchodníkovi. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pre začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u obchodníka v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@planeo.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Ak bola zmluva uzatvorená ústne, na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy postačuje akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho, ktoré vyjadruje jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, zašle tovar spoločne s podpísaným písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením:

  (i) mena a priezviska kupujúceho;
  (ii) adresy kupujúceho;
  (iii) čísla objednávky;
  (iv) dátumu objednania; a 
  (v) čísla účtu pre finančné vysporiadanie. 

  Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy prostredníctvom formulára obchodník bezodkladne zašle kupujúcemu potvrdenie o jeho doručení. Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania obchodníkovi na adresu, ktorú obchodník oznámil kupujúcemu. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať obchodníkovi z dôvodov podľa osobitného predpisu. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

 3. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Týmto ustanovením nie je dotknutá zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu FAST PLUS, a.s., Šášovské Podhradie – Píla 214, 965 01 Žiar nad Hronom, prípadne odovzdajte tovar osobne na predajni (výdajnom mieste). Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť obchodníkovi tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy obchodník vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Obchodník však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodník. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude obchodníkovi doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s obchodníkom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí obchodníkovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má obchodník voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. obchodník má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

 5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí obchodníkovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť obchodníkovi hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli obchodníkovi v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

  Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok obchodníkovi uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 6. Obchodník sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy obchodníkovi. Obchodník nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť obchodníkovi.

 7. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR. Obchodník je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na vlastné náklady, a to v lehote 14 dní odo dňa doručeniu oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúcim ak bol tovar dodaný kupujúcemu domov v čase uzavretia zmluvy a s prihliadnutím na povahu tovaru nie je možné tovar odoslať späť obchodníkovi poštou. 

 8. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a obchodník nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu.

 9. Kupujúci  nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
   a) poskytnutie služby, ak
  1.    došlo k úplnému poskytnutiu služby a
  2.    poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy kupujúci povinný zaplatiť cenu;
  b)    dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  c)    dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,
  d)    dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
  e)    dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,
  f)    dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  g)    vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u kupujúceho, o ktorú kupujúci výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy obchodníka u kupujúceho a kupujúci si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal,
  h)    dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,
  i)    dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak
  1.    dodávanie digitálneho obsahu začalo a
  2.    kupujúci udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b), ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

 10. V prípadoch neuvedených v tomto bode všeobecných obchodných podmienok má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy v súlade s bodom 9. všeobecných obchodných podmienok. 

 11. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty info@planeo.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 02/2129 6900. Zároveň je kupujúci oprávnený objednávku pred expedovaním zrušiť aj prostredníctvom svojho profilu na e-shope obchodníka.

 

CENA TOVARU, ĎALŠIE POPLATKY A DODANIE TOVARU

 1. Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. 
  Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky a dodatočné poplatky:

     a) platba v hotovosti do 15.000 EUR pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste, dodatočný poplatok - 0 EUR,
     b) platba vopred bankovým prevodom, dodatočný poplatok - 0 EUR,
     c) platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou), dodatočný poplatok - 0 EUR,
     d) platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line), dodatočný poplatok - 0 EUR, (Vašu e-mailovú adresu pošleme do Click To Pay pre overenie, či váš účet s uloženými platobnými kartami už existuje.)
     e) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca), dodatočný poplatok - 1,50 EUR,
     f) na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúce splátkový predaj).

  Spoločnosť FAST PLUS, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, je zapísaná v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie, v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, pod reg. číslom 135025 ako samostatný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie od 10.2.2011.

 2. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty veci prechádza na kupujúceho okamihom dodania. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Bežná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar ponúkame ponúka predávajúci bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu

 3. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

 4. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s obchodníkom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

REKLAMÁCIA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom obchodníka a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností obchodník upozorňuje, že tovar, ktorý je určený na špeciálne určenie pre osobnú hygienu, slúchadlá do uší, výrobky na úpravu vlasov, zubné kefky, depilačné a epilačné prístroje nie je možné reklamovať.

 2. Obchodník nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

  Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky a zistení vady a to nahlásením na info@planeo.sk, alebo telefonicky na 02/ 212 969 00. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Podmienky reklamácie sú podrobne uvedené v reklamačnom poriadku obchodníka. 

 

OSOBITNÉ PODMIENKY

 1. Podmienky odstúpenia od zmluvy týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú svojim charakterom určené pre subjekty spĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. §52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov sa ďalšie subjekty neuplatňujú. Tým nie sú dotknuté ustanovenia všeobecných obchodných podmienok spôsobu odstúpenia od zmluvy.

 2. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách obchodníka. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať v texte spodnej časti e-mailu, ktorý mu bol doručený.

 3. Obchodník uverejňuje na e-shope recenzie zhromažďované prostredníctvom tretej strany. Recenzie obchodník nijakým spôsobom neupravuje.

 4. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 5. Služba Poistenie Predĺženej záruky a Služba Poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia sa riadia Všeobecnými poistnými podmienkami spoločnosti SV pojišťovna, a.s.

 6. Obchodník vykonáva spätný odber použitého elektrozariadenia určeného k ekologickej likvidácii zakúpeného u obchodníka. Kupujúci je oprávnený bezodplatne odovzdať použité elektrozariadenie na mieste určenom obchodníkom k spätnému odberu alebo oddelenému zberu. Obchodník môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, z ktorého pochádza, obsahuje odpad, alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Pokiaľ kupujúci - spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu. Ak obchodník na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s obchodníkom FAST PLUS, a.s, Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 712 783 je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci - spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

ŠPECIFICKÉ USTANOVENIA V SÚVISLOSTI S NARIADENÍM O DIGITÁLNYCH SLUŽBÁCH

V rozsahu v akom obchodník ponúka na tejto webovej stránke sprostredkovateľské služby v zmysle čl. 3 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2022/2065 o digitálnych službách (ďalej len ako „DSA“), platia informácie uvedené nižšie. 
Zároveň platí, že akýkoľvek odkaz v tejto časti odkazujúci na „obchodníka“ či „poskytovateľa sprostredkovateľskej služby“ znamená odkaz na „obchodníka“ a akýkoľvek odkaz na „spotrebiteľa“, „kupujúceho“ či „prijímateľa / prijímateľa služby“ znamená odkaz na kupujúceho:

 1. Kontaktné miesta pre komunikáciu v súvislosti s DSA (čl. 11 a 12 DSA)
  Naše jednotné kontaktné miesto pre orgány členských štátov, Komisiu a výbor uvedený v čl. 61 DSA (čl. 11 ods. 1 DSA) a pre príjemcov našich služieb (čl. 12 ods. 1 DSA) sú:

  Telefónne číslo: 0221296900
  Emailový kontakt: info@planeo.sk

  Komunikovať môžete v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

 2. Správy o transparentnosti (čl. 15 DSA)
  Podľa čl. 15 ods. 1 DSA sme povinní raz ročne zverejňovať správy o transparentnosti o akomkoľvek moderovaní obsahu, ktoré sme uskutočnili. Takáto správa bude sprístupnená v príslušnom čase tu.  

 3. Mechanizmy oznamovania a prijímania opatrení (čl. 16 DSA)
  Podľa čl. 16 DSA budú mať jednotlivci alebo subjekty možnosť predkladať oznámenia o informáciách, ktoré považujú za nezákonné. Môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu info@planeo.sk. Ak si želáte predložiť takéto oznámenie, uveďte v ňom nasledujúce body:

  a.    dostatočne podložené vysvetlenie dôvodov, prečo tvrdíte, že predmetné informácie sú nezákonným obsahom;
  b.    jasné uvedenie presnej elektronickej polohy týchto informácií, ako sú presná adresa alebo adresy URL, alebo v prípade potreby aj dodatočné informácie umožňujúce identifikáciu nezákonného obsahu prispôsobené druhu obsahu a konkrétneho druhu služby;
  c.    svoje meno a e-mailovú adresu (pokiaľ nejde o informácie, o ktorých sa domnievate, že sa týkajú trestného činu sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania, detskej pornografie, kontaktovania detí na sexuálne účely alebo podnecovania, napomáhania, navádzania alebo pokusu o spáchanie takýchto trestných činov). 
  d.    vyhlásenie potvrdzujúce vašu dobrú vieru, že informácie a tvrdenia uvedené v oznámení sú presné a úplné.

  Všetky oznámenia spracujeme včas, dôsledne, nesvojvoľne a objektívne; bez zbytočného odkladu oznámime jednotlivcovi alebo subjektu, ktorý oznámenie predložil, naše rozhodnutie a uvedieme informácie o prípadných prostriedkoch nápravy v súlade s nariadením DSA.

 4. Informácie o obmedzeniach obsahu v súvislosti s používaním služby (čl. 14 ods. 1 veta 3 DSA), o našom vnútornom systéme vybavovania sťažností (čl. 20 DSA) a o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov (čl. 21 DSA)

  Nižšie uvedené informácie týkajúce sa nášho vnútorného systému vybavovania sťažností (čl. 20 DSA) a možností mimosúdneho riešenia sporov (čl. 21 DSA) sa vzťahujú len na príjemcov služieb obchodníka považovaných za „online platformy“ v zmysle DSA.

  Môžeme prijať určité reštriktívne rozhodnutia týkajúce sa obsahu alebo účtov príjemcov našich sprostredkovateľských služieb v zmysle DSA (vrátane jednotlivcov a subjektov prekladajúcich oznámenia), ak sa domnievame, že príjemcovia porušili zákon alebo naše všeobecné obchodné podmienky používania príslušnej sprostredkovateľskej služby. Môžeme sa napríklad rozhodnúť (i) obmedziť alebo zablokovať viditeľnosť obsahu príjemcu, (ii) pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie všetkých alebo časti našich služieb príjemcom, (iii) zablokovať alebo zrušiť konto príjemcu, (iv) obmedziť možnosť speňažovať obsah príjemcu alebo (v) odoprieť subjektom používanie ich online platforiem, ak tieto subjekty nedokážeme identifikovať (sledovať) podľa podmienok DSA. Môžeme sa tiež rozhodnúť, že v nadväznosti na prijatie oznámenia príjemcom na základe obsahu, ktorý je potenciálne nezákonný alebo porušuje naše obchodné podmienky, nebudeme konať. 

  1.    Vnútorný systém vybavovania sťažností:
  Ak príjemcovia našich služieb s takýmto rozhodnutím nesúhlasia, môžu podať sťažnosť proti rozhodnutiu obchodníka prostredníctvom nášho vnútorného  systému vybavovania sťažností. Sťažnosti možno podávať bezplatne prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu info@planeo.sk, do 6 mesiacov od informovania namietanom rozhodnutí. Ak na spracovanie sťažnosti budeme potrebovať ďalšie informácie, môžu naši zamestnanci kontaktovať sťažovateľov. Sťažnosti sa vybavujú včas, nediskriminačným spôsobom, dôsledne a nesvojvoľne pod dohľadom kvalifikovaného personálu. Prijaté rozhodnutia budú bez zbytočného odkladu oznámené sťažovateľovi.

  2.    Mimosúdne riešenie sporov pred oprávnenými orgánmi mimosúdneho riešenia sporov: 
  Na riešenie sporov súvisiacich s rozhodnutiami prijatými v rámci nášho vnútorného systému vybavovania sťažností existuje, okrem iných možností, možnosť požiadať o mimosúdne riešenie sporu pred tzv. certifikovaným orgánom mimosúdneho riešenia sporov, ako je stanovené v čl. 21 DSA. Certifikované orgány mimosúdneho riešenia sporov sú nestranné a nezávislé orgány, ktoré sú výslovne certifikované členskými štátmi EÚ a ktoré sú vďaka svojim kapacitám a odborným znalostiam schopné preskúmať im predložené spory. Obchodník bude s orgánom mimosúdneho riešenia sporov spolupracovať v súlade so zákonnými podmienkami.

  Ďalšie podrobnosti o mimosúdnom riešení sporov budú oznámené príjemcom služby, v niektorých prípadoch spolu s rozhodnutiami, proti ktorým sa možno odvolať.

  Vyššie uvedené informácie neobmedzujú práva príjemcov služieb vymáhať svoje nároky voči spoločnosti BMW pred príslušným súdom.

 5. Opatrenia a ochrana proti zneužitiu (čl. 23 DSA)
  Príjemcom služby, ktorí často poskytujú zjavne nezákonný obsah, pozastavíme poskytovanie našich služieb, a to na primeraný čas po vydaní predchádzajúceho varovania. Okrem toho po vydaní predchádzajúceho varovania na primeraný čas prerušíme spracúvanie oznámení a sťažností podaných prostredníctvom mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení alebo interných systémov vybavovania sťažností jednotlivcami alebo subjektmi či sťažovateľmi, ktorí často podávajú zjavne neopodstatnené oznámenia a sťažnosti. Pri rozhodovaní o pozastavení služby budeme v každom jednotlivom prípade včas, dôsledne a objektívne posudzovať, či sa príjemca služby, jednotlivec, subjekt alebo sťažovateľ dopustil zneužitia, pričom zohľadníme všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, ktoré vyplývajúce z nám dostupných informácií. Okolnosti – ktoré posúdime pri určovaní, či došlo k zneužitiu a aké by malo byť primerané trvanie pozastavenia – budú zahŕňať aspoň tieto okolnosti:

  a.    absolútny počet položiek zjavne nezákonného obsahu, ktoré boli predložené v stanovenom časovom rámci;
  b.    pomerný podiel vo vzťahu k celkovému počtu poskytnutých informácií alebo oznámení predložených v stanovenom časovom rámci;
  c.    závažnosť zneužitia vrátane povahy nezákonného obsahu a povahy jeho dôsledkov;
  d.    ak je možné ho identifikovať, úmysel príjemcu služby, jednotlivca, subjektu alebo sťažovateľa.

 6. Získanie čestných vyhlásení
  Obchodník vynaloží maximálne úsilie, aby od všetkých obchodníkov, ktorí ponúkajú produkty a/alebo služby na online platformách prístupných na tejto webovej stránke, získala do 16. februára 2025, ich čestné vyhlásenia v súlade s čl. 30 ods. 1 e) DSA, v zmysle ktorého sa títo obchodníci zaväzujú ponúkať len produkty a služby, ktoré sú v súlade s uplatniteľnými pravidlami práva Únie. Predmetné čestné vyhlásenia sme obdržali od všetkých obchodníkov, ktorých prístup na tieto online platformy bol povolený od 17. februára 2024.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, sú spracované v súlade s platnou právnou úpravou. Informačná povinnosť obchodníka je plnená v rámci zásad ochrany osobných údajov.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať obchodníka o zmene vo svojich osobných údajov.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od  1.7.2024 rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok. Obchodník si vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.