Katalóg Predajne
Porovnanie
Prihlásiť
Košík

Záručný servis

ZÁRUKA A JEJ UPLATNENIE

 • na všetky výrobky, ktoré Vám ponúkame v sieti predajní PLANEO poskytujeme záruku v dĺžke trvania 2 rokov (24 mesiacov). Pri tzv. použitých výrobkoch, ktoré boli napríklad predmetom predvádzania koncovému zákazníkovi na predajni PLANEO, platí záručná doba v dĺžke trvania 1 rok (12 mesiacov), 
 • záručná doba začína plynúť dňom predaja výrobku pre Vaše využitie,
 • Akonáhle sa Vám prejaví vada na výrobku, ktorý ste si u nás zakúpili a zároveň spadá do obdobia záručnej lehoty, je nutné aby ste si uplatnili právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu, hneď po prejavení sa vady,
 • po príchode do predajne PLANEO odovzdáte svoj vadný výrobok personálu predajne a tento je povinný vybaviť Vašu reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, pričom celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní,
 • keď je proces spísania reklamácie ukončený, personál predajne je povinný vydať Vám potvrdenie, ktorým sa rozumie kópia reklamačného protokolu,
 • akonáhle je reklamácia vybavená, personál predajne je povinný vydať písomný doklad o jej vybavení najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, pričom písomným dokladom sa rozumie kópia reklamačného protokolu.

NA ČO NESMIETE PRI REKLAMÁCII ZABUDNÚŤ

V prípade ak sa Vám výrobok pokazil a vy ste sa rozhodli pre uplatnenie práva pre zodpovednosť za vadu, je potrebné myslieť na nižšie uvedené body, aby personál predajne PLANEO mohol zahájiť reklamačný proces:

 • predložiť doklad o kúpe, prípadne predložiť takú evidenciu, ktorá svojim spôsobom nevzbudzuje pochybnosti, že tovar vám bol riadne a náležite predaný personálom siete predajní PLANEO,
 • predložiť vyplnený záručný list v prípade, ak bol vystavený, 
 • preukázať, že výrobok ktorý má byť predmetom reklamácie, spĺňa všetky podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (tzn. je mechanicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, nemá porušené plomby a i.),
 • v prípade ak reklamovaný výrobok  presahuje rozsah záruky stanovenej zákonom, predložiť aj originál záručného listu.

JE NUTNÉ PRINIESŤ REKLAMOVANÝ VÝROBOK NA PREDAJŇU? 

Na to, aby personál predajne PLANEO vedel profesionálne pristúpiť k samotnej reklamácii, je nutné vybraný tovar priniesť na predajňu. Samozrejme spotrebiče, ktoré majú väčší rozmer a svojou veľkosťou presahujú možnosti koncového zákazníka doručiť tieto bez problémov priamo do predajne (napr. práčka, chladnička, sporák, umývačka a i.), počkajú na príchod servisného technika priamo ku Vám domov. Ich poruchu stačí nahlásiť telefonicky alebo mailom na príslušné servisné stredisko výrobcu, prípadne sa informovať priamo u personálu predajne PLANEO, ktorý Vám pomôže s výberom a kontaktovaním autorizovaného servisného strediska. 

KEDY TOVAR NEPODLIEHA ZÁRUČNEJ OPRAVE?

Aby sme spolu s Vami predišli nepríjemným situáciám, prosíme Vás aby ste mysleli aj na prípady, kedy nebudeme môcť vedieť vybaviť reklamáciu k Vašej spokojnosti, a to najmä z nižšie uvedených dôvodov: 

 • výrobok bol poškodený mechanicky, násilným otváraním, neodborným zásahom alebo živelnou pohromou,
 • výrobok nebol prevádzkovaný podľa štandardných prevádzkových podmienok,
 • na výrobku bolo strhnuté alebo ináč znehodnotené sériové číslo,
 • ak inštalácia výrobku nebola prevedená riadne a oprávnenou osobou, respektíve pri výrobkoch ktoré si vyžadujú odbornú inštaláciu,
 • ak výrobok bol značne znečistený, pričom sa tým rozumie organický a anorganický materiál nachádzajúci sa na výrobku v neprimeranom množstve, 
 • ak je výrobok aj naďalej používaný s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť alebo ďalšia nadväznosť vád.

Aj napriek tomu, že v niektorých objektívnych prípadoch nebudeme vedieť vybaviť reklamácie podľa Vašich predstáv, napriek tomu sa v PLANEO budeme vždy usilovať, aby ste od nás odchádzali vždy spokojní. Zároveň, ak máte ďalšie doplňujúce otázky ohľadne reklamácií, neváhajte kontaktovať náš personál v ktorejkoľvek z 56 predajní PLANEO na území Slovenskej republiky alebo si pozorne prečítajte náš reklamačný poriadok, ktorý nájdete tu.